SIA KENTEK LATVIJA
Reg.nr. LV50003790521
Maskavas 459, Rga, LV-1063, Latvija
Danske Bank, MARALV22
LV88MARA2041000034171
m.tlr. (+371) 26350044 raimonds.desainiskentek.lv
m.tlr. (+371) 27250044 kaspars.brenciskentek.lv
m.tlr. (+371) 26350022 gints.justamentskentek.lv
tlr. (+371) 67796060 infokentek.lv
fakss (+371) 67796061 www.kentek.lv